Algemene voorwaarden van toepassing op verbintenissen die Pelicula aangaat

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter beschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen.

Offerte

Pelicula stelt zijn offertes en werkplannen samen op basis van een inschatting van de benodigde algemene werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editting, materiaalgebruik en andere project-gerelateerde zaken. Daarnaast onderscheidt Pelicula specifieke werkuren voor additionele kosten als voice-over kosten, VSEO optimalisatie kosten en reis- en verblijfkosten.
Pelicula bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen. Alle opgemaakte offertes en begrotingen zijn exclusief 21% BTW.

Muziek

Voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt moeten mogelijk rechten afgedragen worden aan auteursrechtenorganisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door stichting Buma Stemra en worden toegevoegd aan de eindfactuur.

Auteursrecht

Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Pelicula. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Pelicula de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.
Op alle Pelicula-producties rust het auteursrecht. Een Pelicula-productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, Pelicula. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met Pelicula.

Betalingscondities en facturering

Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst uitstaande factuur.
Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen wordt een derde van het totaalbedrag gefactureerd bij aanvang van een project, doorgaans na ondertekening van een hiertoe bestemde overeenkomst, een derde halverwege de uitvoeringstermijn en een derde na oplevering.
Mocht de opdrachtgever nalaten te betalen dan zal na verloop van de eerste betaaltermijn een herinnering met een betaaltermijn van 14 dagen gestuurd worden. Mocht ook nadien de opdrachtgever nog niet betaald hebben, dan zal een tweede herinnering met een termijn van 14 dagen gestuurd worden waarin het oorspronkelijk te betalen bedrag met 30 euro administratiekosten verhoogd zal worden. Vervolgens een derde herinnering met een verhoging van 60 euro van het oorspronkelijke bedrag. Enzovoort, totdat de opdrachtgever tot betaling overgaat.

Aansprakelijkheid

Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van de met ons gesloten overeenkomst, is Pelicula nimmer verantwoordelijk te houden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen. Tenzij er sprake is van opzet onzerzijds (door degenen die Pelicula voor aansprakelijk, houdt met de middelen rechtens aan te tonen). blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Met name is Pelicula ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
De koper is gehouden Pelicula te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Pelicula mochten doel gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.

Geldigheid offerte
Een aanbieding zoals gedaan per offerte heeft een geldigheidsduur van één maand, tenzij anders is overeengekomen.