Home » Stichting Pelicula » Beloningsbeleid

Beloningsbeleid

Doel beloningsbeleid
Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde filmcrew- en andere freelancers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op continuïteit. Dit betekent o.a. dat we waar mogelijk zullen voorkomen dat medewerkers door de beloningen geprikkeld worden tot onzorgvuldig handelen en niet nakomen van onze kwaliteitsgarantie.
Ook zal een gezonde, stimulerende werking uit moeten gaan van het gehanteerde beloningsbeleid.
In door ons opgestelde functieprofielen hebben we de eisen en competenties welke wij aan onze freelancers stellen vastgelegd.

Uitgangspunten beloningsbeleid
Het beloningssysteem dient aan de volgende criteria te voldoen:
• Marktconform i.v.m. aantrekken en behouden van goed gekwalificeerde freelancers;
• Maatschappelijk verantwoord / gerechtvaardigd;
• Langetermijndoelstelling;
• Transparant;
• Eenvoudig;
• Voldoen aan wet- en regelgeving;
• Maximering variabel inkomen;

Beschrijving beloning
De volgende beloningscomponenten komen voor binnen onze onderneming:
1. Uur- of dagtarief – Deze beloningen zijn marktconform. Inschaling is o.a. afhankelijk van leeftijd, kennis en ervaring.
2. Onkostenvergoeding – Freelancers alsmede eventuele vrijwilligers ontvangen een reiskostenvergoeding binnen fiscaal toegestane mogelijkheden. Ook bestaan er vergoedingen voor zakelijke telefoonkosten. Hiervoor is een akkoord nodig van de directie.

Beoordeling en verhoging van de vergoeding
De volgende (prestatie-)criteria worden meegewogen bij bepaling van de vergoeding:
– Vakbekwaamheid /deskundigheid/ervaring;
– Flexibiliteit;
– Kwaliteit adviezen.
– Collegialiteit;
– Zelfstandigheid;
– Motivatie.

Transparantie beloningsbeleid
Ons beloningsbeleid is transparant en wordt gedeeld in geval en in voor zover daar behoefte aan bestaat bij actuele of potentiële project-medewerkers, zijnde filmcrew- en andere freelancers en eventuele vrijwilligers.

Evaluatie beloningsbeleid
Jaarlijks vindt door de verantwoordelijken een evaluatie plaats van het beloningsbeleid en wordt een risicoanalyse uitgevoerd, waarbij de verschillende aspecten van het beloningsbeleid tegen het licht worden gehouden, met name:
– Voldoet het beloningsbeleid nog aan de geformuleerde doelstellingen en uitgangspunten?
– Zijn er wijzigingen in wet- en regelgeving welke consequenties hebben voor het beloningsbeleid?
– Dienen prestatiecriteria herzien of uitgebreid te worden?